نوشته‌ها

اطلاعات نوشته شده بر روی دیواره لاستیک های خودرو

اطلاعات گفته شده کارخانه سازنده تایر خودرو های امروزی برای تشخیص تایر استاندارد و توصیه شده کارخانه خودرو سازی و دیگر پارامتر ها و شاخص های مورد نیاز