موضوع: پس از ریمپ ایسیو چه تغییراتی در خودرو اتفاق می افتد؟

به طور کلی آیتم های زیر در ریمپ ایسیو قابل انجام می باشد:

1. حذف کاتاف (برداشتن دور ایده آل موتور):

در این حالت آمپر مربوط به دور موتور تا انتهای محدوده قرمز هم پیش می رود! در حالیکه بدون ریمپ ایسیو و در حالت عادی چنین چیزی رخ نمی دهد! البته می توان این مقدار را تنظیم نموده و روی هر عدد دور موتور دلخواهی تنظیم کرد که بسته به تیونر و خودرو دارد.